همکاری های فنی

کارگاه ظرفیت سازی

یکی از ملزومات کلیدی برای همکاری موثر و سیاست گذاری در حوزه مدیریت مهاجرت درک مشترک از مسائل ضروری و چالش های فراروی مشترک می باشد. در پاسخ به درخواست تعدادی از کشورهای عضو سازمان بین المللی مهاجرت برای فراهم کردن کتابچه یا کتاب راهنمایی که شامل مرور کلی بر مباحث و ایده های مهم و اساسی باشد، سازمان بین المللی مهاجرت ملزومات مدیریت مهاجرت را تدوین نموده است. ملزومات مدیریت مهاجرت یک ابزار یادگیری است، که بصورت ساده و با تاکید کمتر بر مباحث فنی نوشته شده است، که مرور کلی بر عناصر کلیدی مدیریت مهاجرت بین المللی را فراهم می کند. انتظار می رود که ملزومات مدیریت مهاجرت، چهارچوبی از منابع و دستورالعملی پیرامون پویایی مهاجرت، سیاست ها و روندها بصورت درست و تعاملی فراهم کند.

آموزش های بر مبنای ملزومات مدیریت مهاجرت

سازمان بین المللی مهاجرت چندین دوره آموزشی بر پایه ملزومات مدیریت مهاجرتبرگزار نموده است. این آموزش ها برای سیاست گذاران دولتی فراهم شده است. این آموزش ها متمرکز بر سیاستگذاری های کارایی است که شرایط اقتصادی موجود و واقعیت های واقعیت های جمعیتی را به طور کارا لحاظ می نماید. با استفاده از تجربیات و یافته های بدست آمده از بحران های اقتصادی جهانی اخیر، هدف کارگاه های آموزشی، فراهم نمودن شرایطی برای درک بهتر از مفهوم پویایی جمعیتی می باشد که در آن عوامل ریشه ای ایجاد مهاجرت و اثرات احتمالی آن در ارتباط با پارامترهای جمعیتی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.شرکت کنندگان از طریق مجموعه ای از مطالب آموزشی که در اختیار آنها قرار داده می شود، بحث ها و گفتگوها، اثر بخشی سیاست های مهاجرتی گوناگونی که در پاسخ به رکود انجام پذیرفته است را ارزیابی نموده و موارد مورد بحث را در زمینه گسترده تری ازروندهای جمعیتی و بازار کار، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مبدا، ترانزیت و مقصد مورد تحلیل قرار می دهند. در همین راستا، سعی می شود تلاشهایی برای شناسایی خلاء ها و محدودیت هایی که مانع مدیریت جامع مهاجرت به خصوص در زمان رکود اقتصادی می شوند؛ صورت پذیرد.